Bioplynové stanice

V oblasti bioplynových staníc vieme zákazníkovi ponúknuť širokú škálu možností. Spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí patria k najlepším vo svojej oblasti. Naši klienti sa tešia vysokej spoľahlivosti a účinnosti výroby el. energie.

V súčasnosti sa snažíme upriamiť na bioplynové stanice do 250kW a 500kW. V týchto prípadoch je potrebné rozumne rozložiť práce, ktoré si klient dokáže vykonať svojpomocne a tie, ktoré musí urobiť certifikovaná spoločnosť. Vďaka bohatým skúsenostiam na poli bioplynových staníc vieme klientovi navrhnúť kvalitný koncept pri požadovanej finančnej návratnosti.

Bioplynové stanice s výkonom do 500 kW

Znížte uhlíkovú stopu vašej farmy a nalaďte sa na vlnu výroby zelenej energie. 

V oblasti bioplynových staníc vieme zákazníkovi ponúknuť širokú škálu možností. Spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí patria k najlepším vo svojej oblasti. Naši klienti sa tešia vysokej spoľahlivosti a účinnosti výroby el. energie.

V súčasnosti sa snažíme upriamiť na bioplynové stanice do 250kW a 500kW. V týchto prípadoch je potrebné rozumne rozložiť práce, ktoré si klient dokáže vykonať svojpomocne a tie ktoré musí urobiť certifikovaná spoločnosť. Vďaka bohatým skúsenostiam na poli bioplynových staníc vieme klientovi navrhnúť kvalitný koncept pri požadovanej finančnej návratnosti.

Bioplynové stanice s výkonom nad 500 kW

Alebo ako premeniť druhotné poľnohospodárske produkty na elektrickú energiu, teplo a kvalitné hnojivo. 

Vysoká energetická náročnosť firiem ako aj stále sa zvyšujúci rast cien energií núti všetky podnikateľské subjekty hľadať riešenia na zníženie tejto nákladovej položky. Pritom množstvo spoločností ako sú poľnohospodárske družstvá, lesy, ale aj obce a iné firmy disponujú, príp. si vedia za zaujímavých podmienok vyprodukovať surovinu vhodnú na fermentáciu a následnú výrobu bioplynu.

Technológia bioplynových staníc (BPS)

Bioplyn vzniká všade tam kde sa rozkladá organický materiál bez prístupu kyslíka (anaeróbne), napríklad v zažívacom trakte dobytka. Ak sa takýto proces vhodne napodobí, bioplyn môže byť využitý na mnohé účely, najčastejšie ako palivo do kogeneračných jednotiek, na výrobu tepla a elektrickej energie. 

Popis technológie

Vo väčšine prípadov pozostáva technológia z troch nádrži. V prvých dvoch nádržiach prebieha dvojstupňová fermentácia (fermentor a kofermentor) a tretia slúži ako konečný sklad vyfermentovaného substrátu s 180 dňovou zásobou. 

Vstupná surovina sa do fermentačnej nádrže dopravuje pomocou automatického dávkovača plynotesným závitovkovým dopravníkom. Po obvode nádrže je umiestnené teplovodné potrubie, ktorého účelom je udržiavanie potrebnej teploty nutnej pre proces fermentácie. Aby celá spracovávaná surovina mala rovnakú teplotu a aby sa na povrchu zmesi nevytvárala škrupina, sú vo fermentačnej nádrži umiestnené miešadlá, ktorých počet závisí od veľkosti nádrží a od vlastností vstupných substrátov.

Nádrže sú prekryté medzizásobníkmi plynu, ktoré vyrovnávajú výchylky v tvorbe bioplynu Vyfermentovaný substrát má podobu tekutej zložky a mechanicky preteká do konečného skladu, odkiaľ je vyčerpávaný pomocou čerpadla a odvážaný cisternami na polia.

 Podľa typu vstupnej suroviny je nutné do fermentora pridávať určitý podiel vody, príp. minerálnych aditív pre zlepšenie procesu.

Schéma bioplynovej stanice

Súčasťou technológie je aj prečerpávacia stanica, ktorej úlohou je vzájomne prečerpávanie obsahov nádrži, za účelom zlepšenia fermentačných podmienok príp. pre účely prípadného servisného zásahu.

Bioplyn je najčastejšie spracovávaný v kogeneračných jednotkách, za účelom výroby tepelnej a elektrickej energie. Časť týchto energií sa vracia späť do procesu (ohrev nádrží, pohon miešadiel, atď), zvyšnú časť je najvýhodnejšie predávať do el. verejnej sieti. 

Vhodnosť vstupných surovín

V nasledujúcom grafe sú uvedené najčastejšie používané suroviny a ich výťažnosť v metroch kubických bioplynu, pripadajúcich na 1 tonu danej suroviny. 

Samozrejmosťou je, že jednotlivé suroviny môžu kvôli nepriaznivým kofermentáciam vstupovať do procesu len v určitých pomeroch. Všeobecne je známe, že bioplynové stanice na báze kukuričnej siláže, alebo v kombinácii kukuričnej siláže s určitým pomerom exkrementov pracujú veľmi spoľahlivo. 

Výťažnosť v metroch kubických z 1 tony suroviny

Ďalšie výhody bioplynových staníc

Okrem výroby bioplynu a produkcii hnojiva, bioplynová stanica zároveň likviduje odpady. V prípade použitia sterilizátora je možné likvidovať i živočíšne odpady, ako aj odpady externých spoločností, či susedných fariem za úplatu. 

Bioplynová stanica je považovaná za CO2 neutrálnu a prispieva k zníženiu emisií a redukcii skleníkového efektu.

Výhrevnosť bioplynu je cca 22 MJ.m-3